tar.bz2を解凍する

bzip2 -d file.tar.bz2

file.tar.bz2 → file.tarに変わる

tar xvf file.tar