CentOS6 に Amazon Beanstalk CLI (3.x) をインストールする

python 2.7

wget http://www.python.org/ftp/python/2.7.6/Python-2.7.6.tar.xz
yum install xz-libs
xz -d Python-2.7.6.tar.xz 
tar -xvf Python-2.7.6.tar
./configure --prefix=/usr/local
make
make altinstall

Amazon Beanstalk CLI

curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py
/usr/local/bin/python2.7 get-pip.py
pip install awsebcli